SCiUS KKU - วมว. มข.
SCiUS KKU

โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย "ศูนย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น"

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเข้าโครงการ วมว. ปีการศึกษา 2558

         กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในฐานะเปนองคกรหลักดานการพัฒนาวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีของประเทศไดดําเนิน “โครงการสนับสนุนการจัดตั้งหองเรียนวิทยาศาสตรในโรงเรียน โดยการกํากับดูแลของมหาวิทยาลัย” (โครงการ วมว.) โดยเริ่มดําเนินโครงการระยะแรกในป พ.ศ. 2551 – 2555 เพื่อเปนกลไกสนับสนุนการพัฒนานักวิจัยดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจากผูมีความสามารถพิเศษใหเพิ่มขึ้น อยางตอเนื่องและเปนกําลังสําคัญในการเพิ่มผลิตภาพ สรางนวัตกรรมในภาคการผลิตและบริการตอไป ในอนาคต โดยรวมมือกับมหาวิทยาลัยในการจัดหลักสูตรสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มี ความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีขึ้นในโรงเรียนเครือขายหรือโรงเรียนในกํากับของ มหาวิทยาลัย โดยใชหลักสูตรของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณเปนแนวทางในการจัดการเรียนการสอน และ จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ตอมาคณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2555 เห็นชอบให กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดําเนินโครงการ วมว. ระยะที่ 2 ระยะเวลา 10 ป (พ.ศ. 2556 – 2565) เพื่อสนับสนุนการขยายฐานกําลังคนนักวิจัยดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีศักยภาพตั้งแตระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย รวมทั้งการขยายฐานการศึกษาออกไปในวงกวางใหมากขึ้น ในปการศึกษา 2558 กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดขอความรวมมือโรงเรียน มหิดลวิทยานุสรณเปนผูดําเนินการคัดเลือกนักเรียนรอบแรกจากนักเรียนทั่วประเทศที่มีความสามารถพิเศษ ดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร โดยดําเนินการพรอมกับการคัดเลือกนักเรียนของโรงเรียนมหิดลวิทยา นุสรณ (ใชขอสอบเดียวกัน) สําหรับการคัดเลือกรอบสองมหาวิทยาลัยแตละแหงของโครงการ วมว. จะเปน ผูดําเนินการคัดเลือก

ดูรายละเอียดการสมัคร
แผนที่ของสถานที่ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ตารางกิจกรรมงานสานสัมพันธ์ฉันท์ วมว. ครั้งที่ 6


ดาวน์โหลดตารางกิจกรรม
ดาวน์โหลดกลุ่มสีสำหรับทำกิจกรรม


อ่านข่าวทั้งหมด
สานสัมพันธ์ฉันท์ วมว. ครั้งที่ 6 โดยมีโครงการ วมว. ศูนย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นเจ้าภาพ

สานสัมพันธ์ฉันท์ วมว. ครั้งที่ 6 โดยมีโครงการ วมว. ศูนย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นเจ้าภาพ

สานสัมพันธ์ฉันท์ วมว. ครั้งที่ 6 โดยมีโครงการ วมว. ศูนย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นเจ้าภาพ

ชมรูปกิจกรรมทั้งหมด