SCiUS KKU - วมว. มข.
SCiUS KKU

โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย "ศูนย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น"

ประกาศผลการสอบคัดเลือกการสอบรอบสอง โครงการ วมว ปีการศึกษา 2558

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนรอบที่สอง กำหนดการรายงานตัว และมอบตัวเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยขอนแก่น (วมว.-มข.) ระยะที่ ๒  ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศประกาศผลการสอบคัดเลือกการสอบรอบแรก โครงการวมว.-มข. ปีการศึกษา ๒๕๕๘

ประกาศผลสอบรอบแรกโครงการ วมว.-มข. ประจำปีการศึกษา 2558

รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกรอบแรก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)

รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง)

กำหนดการการสอบคัดเลือกนักเรียนรอบสองเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยขอนแก่น (วมว.-มข.) ระยะที่ ๒ ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘


ขั้นตอนการรายงานตัวการสอบรอบสอง

แผนที่สถานที่รายงานตัว และสอบรอบสอง

รายชื่อและแผนผังที่นั่งสอบ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
รายชื่อและเลขที่นั่งสอบรอบสอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
แผนผังที่นั่งสอบรอบสอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)

รายชื่อและแผนผังที่นั่งสอบ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง)
รายชื่อและแผนเลขที่นั่งสอบรอบสอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง)
แผนผังที่นั่งสอบรอบสอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง)

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารรายงานตัว สอบรอบสอง ประจำปีการศึกษา 2558


ประกาศรับสมัครคัดเลือกเข้าโครงการ วมว. ปีการศึกษา 2558

         กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในฐานะเปนองคกรหลักดานการพัฒนาวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีของประเทศไดดําเนิน “โครงการสนับสนุนการจัดตั้งหองเรียนวิทยาศาสตรในโรงเรียน โดยการกํากับดูแลของมหาวิทยาลัย” (โครงการ วมว.) โดยเริ่มดําเนินโครงการระยะแรกในป พ.ศ. 2551 – 2555 เพื่อเปนกลไกสนับสนุนการพัฒนานักวิจัยดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจากผูมีความสามารถพิเศษใหเพิ่มขึ้น อยางตอเนื่องและเปนกําลังสําคัญในการเพิ่มผลิตภาพ สรางนวัตกรรมในภาคการผลิตและบริการตอไป ในอนาคต โดยรวมมือกับมหาวิทยาลัยในการจัดหลักสูตรสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มี ความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีขึ้นในโรงเรียนเครือขายหรือโรงเรียนในกํากับของ มหาวิทยาลัย โดยใชหลักสูตรของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณเปนแนวทางในการจัดการเรียนการสอน และ จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ตอมาคณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2555 เห็นชอบให กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดําเนินโครงการ วมว. ระยะที่ 2 ระยะเวลา 10 ป (พ.ศ. 2556 – 2565) เพื่อสนับสนุนการขยายฐานกําลังคนนักวิจัยดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีศักยภาพตั้งแตระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย รวมทั้งการขยายฐานการศึกษาออกไปในวงกวางใหมากขึ้น ในปการศึกษา 2558 กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดขอความรวมมือโรงเรียน มหิดลวิทยานุสรณเปนผูดําเนินการคัดเลือกนักเรียนรอบแรกจากนักเรียนทั่วประเทศที่มีความสามารถพิเศษ ดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร โดยดําเนินการพรอมกับการคัดเลือกนักเรียนของโรงเรียนมหิดลวิทยา นุสรณ (ใชขอสอบเดียวกัน) สําหรับการคัดเลือกรอบสองมหาวิทยาลัยแตละแหงของโครงการ วมว. จะเปน ผูดําเนินการคัดเลือก

ดูรายละเอียดการสมัคร
อ่านข่าวทั้งหมด
สานสัมพันธ์ฉันท์ วมว. ครั้งที่ 6 โดยมีโครงการ วมว. ศูนย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นเจ้าภาพ

สานสัมพันธ์ฉันท์ วมว. ครั้งที่ 6 โดยมีโครงการ วมว. ศูนย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นเจ้าภาพ

สานสัมพันธ์ฉันท์ วมว. ครั้งที่ 6 โดยมีโครงการ วมว. ศูนย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นเจ้าภาพ

ชมรูปกิจกรรมทั้งหมด