ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ใน “โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ระยะที่ 3″ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนรอบแรกเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ใน“โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ระยะที่ 3” ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีการศึกษา 2566 (20/12/65)
การรับนักเรียนโครงการ วมว. เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น รอบที่ 1 (แบบ Portfolio) ประจําปีการศึกษา 2566

รับสมัครคัดเลือกนักเรียนโครงการ วมว. ประจำปีการศึกษา 2566 (1/8/65)

เสวนาออนไลน์ “ถอดประสบการณ์และเส้นทางในเวทีระดับโลก” โครงการประกวดผลงานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ (11/8/64)

การประกวดผลงานนวัตกรรมสร้างสรรค์ GPSC Young Social Innovator Season 4 (21/7/64)